Pogoji poslovanja

Pravno obvestilo

 1. Splošni del

  1.1 Vse storitve, ki so navedene na spletnih straneh www.pisanjebesedil.si, opravlja podjetje Roles d.o.o. Izvajalec v nadaljevanju pomeni podjetje: Roles d.o.o., Mislinjska dobrava 85c, 2382 Mislinja, Slovenija. Naročnik v nadaljevanju pomeni: podjetje, fizično osebo, fizično osebo, ki opravlja dejavnost, organizacijo, ki ji Izvajalec nudi storitve.

  1.2 Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih nudi Izvajalec oziroma pri vseh pravnih odnosih med Izvajalcem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar da Izvajalec v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

  1.3 V primeru naročila po e-pošti info@pisanjebesedil.si ali telefonu šteje, da je Naročnik prebral pričujoče pogoje poslovanja ter da se z njimi v celoti strinja.

  1.4 Informativno obračunavanje števila znakov temelji na 1 standardni lektorski strani, ki obsega 1.500 računalniško štetih znakov brez presledkov. Končni obračun temelji na številu znakov ciljnega besedila (dejanskega števila znakov v napisanem besedilu). Obstaja verjetnost, da se količina znakov ciljnega besedila razlikuje od števila znakov navedenega v informativnem izračunu, ta pa je lahko večja ali manjša.

  2. Obveznosti Izvajalca in Naročnika

  2.1 Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno ter v dogovorjenem roku.

  2.2 Izvajalec ne jamči za točnost podatkov na spletni strani www.pisanjebesedil.si, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v besedilih oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.

  2.3 Pogodba med Naročnikom in Izvajalcem je sklenjena, ko Izvajalec pisno potrdi naročilo stranke.

  2.4 Besedila se naročnikom dostavljajo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na CD-ju ali kot izpisan dokument. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo Izvajalec napisano gradivo dostavil prek elektronske pošte.

  2.5 Vpis osebnih podatkov v spletnem naročilu na strani www.pisanjebesedil.si je potreben izključno za pravilno izvajanje storitev. Izvajalec ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače trgoval z vašimi osebnimi podatki. Vaši osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni, če se ne strinjate z načinom uporabe.

  2.6 Izvajalec jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika v dostavljenih besedilih ter jih pod nikakršnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

  2.7 V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Izvajalec pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o Naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

  2.8 Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan dostavljeno besedilo pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Izvajalec reklamacije ne obravnava. Za kvaliteto besedil in storitev, ki jih Izvajalec opravi na izrecno željo Naročnika v neprimerno kratkem roku, Izvajalec ne jamči.

  2.9 Zaradi kakršne koli zamude pri dostavi besedil Naročnik ne more zavrniti dostave besedila ali izvedbe storitve in preklicati pogodbe.

 

2.10 Naročnik lahko prekliče naročilo v roku 3 ur po oddaji naročila po elektronski pošti ali telefonu.

2.11 Naročila sprejeta do 12 ure obravnavamo kot naročila sprejeta v tem dnevu, tako da rok začne teči s tem dnem.

2.12 Dogovorjeni roki dostave besedil se lahko spremenijo v primeru višje sile, kot je naravna katastrofa, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.

3. Sprememba pogojev

Roles d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

4. Soglasje

Z uporabo storitev na spletni strani www.pisanjebesedil.si  soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

5. Predračun in sklenitev pogodbe

5.1 Ocena stroškov in cene, ki jo je dal Izvajalec, le-tega ne zavezujejo. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cene ali pogojev, v kolikor preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celoten obseg storitev.

5.2 Rok, do katerega mora biti storitev opravljena, se določi ob pregledu gradiv in naročila. V čas opravljanja storitve niso vključeni dnevi ob koncu tedna , prazniki in dan dostave.

5.3 Izvajalec lahko kot Naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala Izvajalcu ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

5.4 Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Izvajalcu, Izvajalca zavezujejo samo v primeru, kadar Izvajalec pisno potrdi takšne dogovore.

5.5 V primeru dvoma v plačilno sposobnost Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Izvajalec meni, da je to potrebno, ima Izvajalec pravico od Naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.

6. Cene storitev in posebni popusti

6.1 Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Izvajalca na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z Naročnikom.

6.2 Najmanjša obračunska enota pisnega teksta je 1 standardna lektorska stran. Ena standardna lektorska stran obsega 1.500 računalniško obračunanih znakov brez presledkov.

6.3 Stalnim poslovnim partnerjem se lahko, v skladu s posebno pogodbo o nudenju storitev, odobri stalni popust.

6.4 Za večje količine teksta se lahko odobrijo dodatni popusti.

7. Plačilo

7.1 Če ni drugače določeno je Naročnik zavezan v osmih (8) dneh vplačati dogovorjeni znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na Izvajalčev transakcijski račun. V primeru zamud pri plačilu bo Izvajalec obračunal zakonite zamudne obresti.

7.2 Naročnik sme besedila uporabljati šele po tem, ko je bil zanje v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil Izvajalec. Dokler račun ni v celoti poravnan, so besedila in vse Izvajalčeve pravice last Izvajalca. Po plačilu računa vse Izvajalčeve pravice pripadajo naročniku.

7.3 Pravnim osebam se račun izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naročil (to oceni Izvajalec) se dinamika plačila dogovori posebej.

7.4 V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko Izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga (sodni postopek, angažiranje tretjih strani itd.).

 

 1. Pravno obvestilo

  Spletno mesto www.pisanjebesedil.si je vzpostavljeno z namenom trženja storitev v okviru podjetja Roles d.o.o. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema odgovornosti za točnost in objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

  Ne Roles d.o.o. ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

  Vse informacije na spletnem mestu so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.